Saturday, 6 October 2012

برای مبارزه با نظام از پایین ترین لابه یعنی حزب اللهی محل آغاز کنیم


در جنگ ابتدا سربازان پیاده دشمن را می کشند و به سمت فرماندهان پیش میروند و سپس به رهبر یا رئیس آنان حمله می شوند. هر چه پیاده نظام اطراف رئیس یا شاه مخالف زیادتر باشد به همان اندازه زدن او مشکل تر است.
برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی و علی خامنه ای نیز باید از پائینترین لایه یعنی حزب اللهی های کوچه، محل و فامیل آغاز کنیم. به محض برخورد آنها به آنها بگوییم که در بدبختی مردم و اوضاع نابسامان کشور سهیم هستند. به آنها بفهمانیم که نظام به واسطه پشتیبانی آنان است که به دختر باکره هموطن ما تجاوز می کرد و سپس اعدامشان می کرد. به آنها بفهمانیم که قاتل نوجوانانی هستند که در زندانهای ایران اعدام شدند. به آنان بفهمانیم که قاتل 200 هزار جوان ایرانی در جنگ هستند. به آنان بفهمانیم که ملت آنرا شریک دزدان می داند که جامعه را به این روز سیاه انداخته اند.
در یک کلام باید حزب اللهی ها و بسیجی های فرصت طلب آنگونه زیر سئوال ببریم که مانند قاتلان و خلافکاران و فاحشه ها در جامعه سر به زیر شوند. باید ادبیات جامعه به سمتی پیش برود که واژه حزب اللهی همردیف شود با واژه های چون دزد، قاتل، متجاوز و فاحشه.  آن زمان است که می توان به سرنگونی نظام فکر کرد. تا زمانی که حزب اللهی ها سرشان را بالا می گیرند و در جامعه حاضر می شوند نظام آخوندی پابرجا خواهد بود.

آیا گران شدن ارز واکنشی ست به دستگیری علی اکبر جوانفکر؟

نظر شما چیست؟ شما چه فکر می کنید؟ بر اکثر مردم مانند روز روشن است که نبض قیمت ارز دست دولت است. دولت هر گاه بخواهد ارز را گران کند عرضه آنرا کم می کند. با کمشدن عرضه قیمت بالا خواهد رفت. با کمی بالا رفتن قیمت ارز مردم برای خرید ارز و کسب درآمد هجوم می آورند و باز قیمت افزایش می یابد.
بازداشت علی اکبر جوانفکر دقیقا با شروع سخنرانی محمود خس در سازمان ملل نشان از مهم بودن این شخص برای رئیس جمهور قلابی ایران دارد. محمود خس نیز پس از حدود 8 سال ریاست جمهوری تازه به یاد بازید از اوین افتاده. به نظر می رسد می خواهد در این بازدید با روش فیلم های آمریکایی مشاور خود را از زندان رها کند.
محمود خس که می داند قیمت ارز بر اعتبار نظام تاثیر بسیار دارد با بالابردن قیمت ارز سعی می کند به بازداشت کنندگان مشاور خود چنگ و دندان نشان دهد. امامان جمعه هم که تا دیروز مجیز گوی محمود خس بودند به صف منتقدان او پیوسته اند. به نظر می رسد جنگ قدرت در ایران با فشار بر مردم بیچاره خود را نمایان می کند.
محمود خس یک اشتباه بزرگ محاسبانی دارد. او آخوندها را نشناخته. او نمی خواهد قبول کند که تا قبل از 22 بهمن 57 بیش از 95 درصد آخوندهای ایران دعاگو و دستبوس شاه و فرح بودند. او فراموش کرده که همین آخوندها پسر خمینی را یک شبه به پیش پدرشفرستادند. محمود خس یادش رفته که امام زمانی که ابزار اوست ساخته دست همین آخوندهاست. محمود خس یادش رفته که همین آخوندها 1400 سال پیش نوه پیغمبر اسلام را به اتهام کفر کشتند و قرنهاست که همین مقتول خود را تبدیل به دکان کرده و از آن نان می خورند. آری او فراموش کرده که کمتر از دوسال پیش نزدیک بود فتوی حرام بودن زنش بر وی را صادر کنند. محمود خس گویا نمی فهمد این آخوندها از 8 سال جنگ 7 سال آنرا برای اشغال کربلا و اسرائیل حمله می کردند و نامش را گذاشته اند دفاع مقدس. محمود خس فراموش کرده که با چه شیادان خونخواری طرف است که یک شبه قادرند او را در دادگاه نظامی محاکمه کنند و با تمام اسراری که از نظام جمع کرده به نزد جد امام زمان بفرستند.

Friday, 5 October 2012

محمود خس میوه بی لیاقتی خاتمی است

اگر خاتمی فرد لایق و توانمندی بود از آرای مردم در انتخابات نهم حفاظت می کرد و اجازه تقلب نمی داد که محمود خس رئیس جمهور شود. اگر خاتمی کمی عرضه داشت مجوز شهردار شدن محمود خس  را صادر نمی کرد تا راه برای رئیس جمهور شدن او باز شود. نشستن محمود خس بر کرسی شهرداری تهران با آن سابقه ناسالم قبلی کاری بسیار غیرقانونی بود که با مجوز وزارت کشور محمد خاتمی انجام شد. خاک بر سر آن ششصد فعال فرهنگی سیاسی که این نکته ساده را نفهمیده اند. خاتمی شاید انسان خوبی باشد ولی شایسته رئیس جمهوری نبود و توان و جسارت مورد نیاز برای این جایگاه را نداشت. امیدواریم این ششصد نفر جرات داشته باشند و اسامی خود را اعلام کنند. به طور حتم درصد زیادی از آنان همان کسانی بودند که از خمینی خونخوار برای این ملت ساده لوح بت ساختند.

Thursday, 4 October 2012

ما می خواهیم فرزندانمان را مانند ایرانیان باستان تربیت کنیم نه به روش اعراب خونریز


ابتدا تصویری از علی امام اول شیعیان را ببینید که نماد فرهنگ عربی اسلامی غالب بر کشور ماست.1700 سال پیش ایرانیان اینگونه فرزندان خود را تربیت می کردند. فرهنگ عربی اسلامی به آخوندها واگذار می کنیم و به فرهنگ ایرانی باز می گردیم.
نگاهی به بیش از سی سال حکومت اسلامی ما را به این نتیجه می رساند که فرهنگ عربی آخوندی اسلامی جز نکبت و بدبختی برای ما نداشته. باید به اصل خود باز گردیم.

1- ای پسر من نیكو كار باش نه بدكار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از كردار نیك لازمتر نمی باشد.

2- آنچه را كه گذشته است فراموش كن و به آنچه كه نرسیده رنج و اندوه مبر.

3- به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه بر خود نیك ندانی به دیگران نیز نیك نشمار با رئیسسها و دوستان به یگانگی برخورد كن.

4- خود را به بندگی كسی مسپار.

5- از هر كس كه با تو كینه ورزد و خشم گیرد كناره جوی

6- همیشه و همه جا به خدا توكل كن و دوستی با كسی كن كه بیشتر به تو سود رساند

7- به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش كن و رفتار نما

8- هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی

9- زن و فرزند خود را تحصیل علم بازمدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی

10- بیهوده مخند

11- قبل از جواب دادن تفكر كن

12- هیچ كس را تمسخر مكن

13- با مرد بدكار هم راز مشو

14- با مرد خشمگین همراه مشو

15- با فرومایه مشورت مكن

16- با مست هم خوراك مشو

17- از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و كسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است.

18- مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مكن.

19- مال خود را به مرد حسود نشان نده

20- از پادشاهان فرمان ناحق مخواه.

21- از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو.

22- در مجازات مردم كینه مورز

23- در معبر عام مجادله نكن.

24- با مرد بسیار متول هم خوراك مشو

25- رادمرد را مزن.

26- برای جاه و مقام مجادله مكن

27- با مرد پاك نظر, كارآگاه, هوشیار و نیكخو مشورت كن

28- در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش

29- از مدد قوی, متمول و كینه ورز دور باش

30- با مرد ادیب دشمن مباش

31- با مرد نادان راز مگوی

32- حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال كن و جواب بشنو

33- به هیچ كس دروغ مگو

34- از بی شرم مال مگیر

35- به نزد بدكار چیزی گرو مگذار

36- نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور

37- چو خواهی عروسی كنی اول مال فراهم كن

38- خود برای خود زن انتخاب كن

39- تا توانی مردم را به زبان میازار

40- اگر در پی مال و مكنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است

41- به ضرر و دشمنی كسی راضی مشو

42- تا حدی كه می توانی از مال خود داد ودهش نما

43- كسی را فریب مده تا دردمند نشوی

44- پیشوای نیك را گرامی دار و سخنش بپذیر

45- جز از خویشان و دوستان چیزی از كسی وام مگیر

46- دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیكی است كه چون تخم در آن بكارند حاصل نیك و فراوان از آن به عمل آید.

47- سخن را آشكارا بیان كن

48- بدون اندیشه سخن مگوی

49- بر خلاف قانون به كسی وام مده

50- با زن فرزانه و شرمگین عروسی كن و او را دوست بدار

51- مردی را به دامادی خود برگزین كه نیكخو, درست و دانا باشد, اگر بسیار مسكین است بسیار عیب نیست مال و مكنت از یزدان برسد

52- مرد فقیر و بینوا را تمسخر مكن شاید تو نیز روزی بینوا شوی

53- اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است

54- سخن بموقع بگو زیرا بساتكلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تكلم است

55- مرد راستگو را برای پیغام بفرست

56- فرومایه را اعتنا مكن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان

57- خوش صحبت باش

58- شیرین گفتار باش

59- منش خود را نیك بدار

60- از نیك كرداری خود غره مشو ورجز مخوان

61- به رئیسها و پادشاهان خیانت مكن

62- از مرد بزرگ و نیك سخن بپرس

63- با دزدان معامله مكن و آنها را گرفتار نما

64- از دوزخ یاد آور و كسان را به انصاف مجازات كن

65- از هر كس و هر چیز مطمئن مباش

66- فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

67- بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

68- سپاس دار باش تا لایق نیكی باشی

69- با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی

70- راستگو باش تا استقامت داشته باشی

71- متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

72- دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

73- معروف باش تا زندگانی به نیكی گذرانی

74- دوستدار دین باش تا زندگی به نیكی گذرانی

75- مطابق وجدان خود رفتار كن كه بهشتی شوی

76- سخی و جوانمرد باش تا پاك و راست گردی

77- زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه كار نگردد

78- با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مكن

79- روح خود را با خشم وكین آلوده مساز

80- در هر گفتار و كار تواضع و ادب را فراموش مكن

81- هرگز ترشرو و بدخو مباش

82- در انجمن نزد مرد نادان منشین كه تو را نادان نشمارند

83- در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نكنند و به جای پایین تری بنشانند

84- به مال و مكنت كسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است كه از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند.

85- نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است كه آسوده در بیشه غنوده و از هیچ كس بیم ندارد

86- دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده

87- اگر خواهی از كسی دشنام نشنوی كسی را دشنام مده

88- تند و عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است كه در بیشه برافروزد و تر و خشك را با هم بسوزاند

89- با مردی كه پدر و مادر از او ناخشنودند همكار مباش تا گناهكار نباشی

90- برای شرم و ننگ مرتكب گناه مشو

91- دو رو وسخن چین مباش

92- در انجمن نزد دروغگو منشین

93- چالاك باش تا هوشیار باشی

94- سحر خیز باش تا كار خود را به نیكی به انجام برسانی

95- دشمن كهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن كهنه مانند مار سیاه است كه بعد از صد سال انتقام را فراموش نكند

96- دوست كهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست

97- یزدان را ستایش كن و دل را شاد ساز تا یزدان نیكی تو را بیافزاید

98- حكمرانان را نفرین مكن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند

99- ای پسر من بشنو تو را می گویم كه بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مكنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند

100- در حفظ دین بكوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد

101- همیشه روح خود را به یاد دار

102- برای نام خود از كسب و كار احتراز مكن

103- دست از دزدی و كاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر كس كه نیكی كند پاداش نیكی یابد و هر كه بدكار گشت به سزای سخت خواهد رسید.

104- هر كس كه برای دیگران چاه كند در آن افتد

105- مرد پارسا در آسایش ماند و بدكار همیشه گرفتار اندوه است

106- اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد

107- اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی

108- با هیچ كس و به هیچ آیین پیمان شكنی نكن كه آسیب به تو نرسد

109- مال كسی را تاراج مكن و به مال خود میامیز

110- مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشك پر باد است و اگر باد آن خال شود چیزی باقی نماند

111- مردم دارای همان خویی هستند كه از زمان شیر خوارگی خود كسب نموده اند

112- هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست

113- چون خوشی رسد بسیار خوشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یك ناخوشی و هر نیكی یك بدی در پی دارد

114- خوراك زیاد مخور

115- از هر خوراك مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو كه پسندیده نیست

116- ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است

Wednesday, 3 October 2012

اغتشاشیدم به این دولت و این اقتصاد

محمود خسی (خس وخاشاک) گفته که 22 نفر بازار ارز را به هم ریخته اند. اغتشاشیدم به آن دولت و اقتصادی که 22 نفر بتوانند به آن گند یزنند.

مسیح اینگونه مرگان را زنده می کرد؟ دوربین مخفی


چرا حزب اللهی ها آشغال و کثیف هستند؟

برای حزب اللهی ها خمینی مقدس است. خمینی در کتاب تحریر الوسیله باب نکاح مساله 12 شهوترانی با دختر شیرخوار را مجاز می شمارد. آیا کسانی که این جانور برایشان مقدس است افراد کثیف و آشغالی نیستند؟ به طور حتم حیوانات هم برای سکس قوانین خاص خودشان دارند و با حیوانات شیرخوار سکس نمی کنند.